Line Rømer
15 m
Hatha yoga
Nanna Hofman
15 m
Vinyasa yoga
Kristine Marie Rost
30 m
Yin yoga
Ene Ravn
30 m
Vinyasa yoga
Jeppe Skovgaard
20 m
Hatha yoga
Stina Madelaire
30 m
Vinyasa yoga
Stina Madelaire
45 m
Vinyasa yoga
Stina Madelaire
45 m
Vinyasa yoga
Stina Madelaire
30 m
Vinyasa yoga
Christine Bonde
20 m
Strala yoga
Ene Ravn
20 m
Vinyasa yoga
Nanna Hofman
10 m
Vinyasa yoga
Nanna Hofman
10 m
Vinyasa yoga
Kristine Marie Rost
5 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
15 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
20 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
10 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
20 m
Yin yoga
Christine Bonde
15 m
Strala yoga
Nanna Hofman
10 m
Vinyasa yoga
Line Rømer
15 m
Vinyasa yoga
Jeppe Skovgaard
20 m
Hatha yoga
Jeppe Skovgaard
20 m
Hatha yoga