Kristine Marie Rost
44 m
Yin yoga
Ditte Parby
29 m
Hatha yoga
Kristine Marie Rost
28 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
23 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
42 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
88 m
Yin yoga
Stina Madelaire
27 m
Vinyasa yoga
Lars Damkjær
48 m
Hatha yoga
Kristine Marie Rost
11 m
Yin yoga
Cecilie Svendsen
57 m
Vinyasa yoga
Kristine Marie Rost
48 m
Yin yoga
Sisse Siegumfeldt
7 m
Restorativ yoga
Simon Krohn
25 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Meditation / Restorativ yoga
Ditte Bykærholm Nielsen
18 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Restorativ yoga
Sisse Siegumfeldt
14 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Restorativ yoga
Cecilie Svendsen
9 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Restorativ yoga
Stina Madelaire
12 m
Meditation
Birgitte Gorm Hansen
13 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Meditation / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
23 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Meditation / Restorativ yoga
Ditte Bykærholm Nielsen
18 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Restorativ yoga
Cecilie Svendsen
6 m
Restorativ yoga
Stina Madelaire
15 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
10 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Meditation / Restorativ yoga
Lars Damkjær
8 m
Restorativ yoga