Louise Timm
30 m
Hatha yoga
Lars Damkjær
30 m
Yin yoga
Ditte Parby
10 m
Face yoga
Ditte Parby
15 m
Face yoga
Ditte Parby
15 m
Hatha yoga
Ditte Parby
15 m
Hatha yoga
Ditte Parby
15 m
Hatha yoga / Vinyasa yoga
Ditte Parby
5 m
Pilates
Ditte Parby
15 m
Pilates
Ditte Parby
15 m
Pilates
Ditte Parby
15 m
Face yoga
Ditte Parby
15 m
Face yoga
Ditte Parby
5 m
Face yoga
Simon Krohn
60 m
Hatha yoga
Kristine Marie Rost
30 m
Yin yoga
Kristine Marie Rost
60 m
Yin yoga
Ene Ravn
30 m
Vinyasa yoga
Simon Krohn
60 m
Hatha yoga
Lars Damkjær
45 m
Yin yoga
Lars Damkjær
45 m
Yin yoga
Nanna Hofman
15 m
Meditation