Ditte Parby
20 m
Face yoga
Stina Madelaire
30 m
Hatha yoga
Kristine Marie Rost
10 m
Yin yoga
Lars Damkjær
10 m
Yogavivo Talks
Lars Damkjær
15 m
Meditation
Ene Ravn
30 m
Vinyasa yoga
Lars Damkjær
10 m
Yogavivo Talks
Lars Damkjær
15 m
Meditation
Lars Damkjær
10 m
Yogavivo Talks
Lars Damkjær
15 m
Meditation
Kristine Marie Rost
45 m
Yin yoga
Simon Krohn
30 m
Vejrtrækning
Lars Damkjær
10 m
Meditation
Line Rømer
10 m
Hatha yoga
Lars Damkjær
10 m
Yogavivo Talks
Simon Krohn
5 m
Vejrtrækning
Simon Krohn
30 m
Vejrtrækning
Simon Krohn
10 m
Vejrtrækning
Simon Krohn
30 m
Vejrtrækning
Simon Krohn
10 m
Vejrtrækning
Simon Krohn
5 m
Vejrtrækning
Simon Krohn
60 m
Hatha yoga / Vejrtrækning
Simon Krohn
45 m
Hatha yoga / Vejrtrækning
Simon Krohn
10 m
Vejrtrækning