Lars Damkjær
25 m
Meditation / Yin yoga
Lars Damkjær
22 m
Meditation / Yin yoga
Lars Damkjær
29 m
Meditation / Yin yoga
Lars Damkjær
26 m
Meditation / Yin yoga
Birgitte Gorm Hansen
1 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
11 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
12 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
16 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
21 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
12 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
35 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Birgitte Gorm Hansen
24 m
Dynamic yoga / Restorativ yoga
Ditte Bykærholm Nielsen
15 m
Meditation
Jørn Nørtoft
26 m
Hatha yoga
Jørn Nørtoft
20 m
Hatha yoga
Jørn Nørtoft
17 m
Hatha yoga
Jørn Nørtoft
11 m
Hatha yoga
Janni Ide Daugaard
29 m
Vinyasa yoga
Catherine Kjerulf
30 m
Hatha yoga
Ditte Bykærholm Nielsen
20 m
Bowspring
Ditte Bykærholm Nielsen
21 m
Bowspring
Catherine Kjerulf
13 m
Hatha yoga
Catherine Kjerulf
14 m
Hatha yoga
Catherine Kjerulf
14 m
Vinyasa yoga