Simon Krohn
4 m
Meditation
Simon Krohn
10 m
Hatha yoga
Sisse Dall
6 m
Bowspring / Yoga Lab
Kristine Marie Rost
20 m
Yin yoga
Lars Damkjær
39 m
Hatha yoga
Lars Damkjær
40 m
Hatha yoga
Lars Damkjær
41 m
Restorativ yoga / Yin yoga
Jørn Nørtoft
12 m
Hatha yoga
Emmamaria Vincentz
9 m
Afspænding, shavasana & yoga nidra / Børneyoga
Emmamaria Vincentz
5 m
Børneyoga
Emmamaria Vincentz
3 m
Børneyoga
Emmamaria Vincentz
2 m
Børneyoga
Emmamaria Vincentz
3 m
Børneyoga
Emmamaria Vincentz
27 m
Børneyoga
Emmamaria Vincentz
4 m
Børneyoga
Emmamaria Vincentz
12 m
Børneyoga
Kristine Marie Rost
34 m
Yin yoga
Simon Krohn
69 m
Hatha yoga
Emmamaria Vincentz
14 m
Børneyoga
Sisse Siegumfeldt
2 m
Hatha yoga
Sisse Dall
22 m
Bowspring / Pulsen op
Jørn Nørtoft
12 m
Hatha yoga