Tine Kotzé
15 m
Jivamukti yoga
Tine Kotzé
21 m
Jivamukti yoga / Vinyasa yoga
Ilse Gaardahl
6 m
Iyengar Yoga
Janni Ide Daugaard
13 m
Meditation
Sisse Dall
18 m
Bowspring
Sisse Dall
4 m
Meditation
Nicolaj Jespersen
27 m
Ashtanga yoga
Nicolaj Jespersen
39 m
Ashtanga yoga
Nadia Lunn
4 m
Yin yoga
Nadia Lunn
34 m
Hatha yoga / Yin yoga
Nadia Lunn
52 m
Yin yoga
Nadia Lunn
19 m
Yin yoga
Nadia Lunn
31 m
Yin yoga
Nadia Lunn
52 m
Yin yoga
Sisse Siegumfeldt
34 m
Hatha yoga / Vinyasa yoga
Sisse Siegumfeldt
20 m
Børneyoga