Helene Feilberg
20 m
Hatha yoga / Meditation
Janni Ide Daugaard
10 m
Meditation
Janni Ide Daugaard
10 m
Meditation
Janni Ide Daugaard
30 m
Vinyasa yoga
Janni Ide Daugaard
60 m
Vinyasa yoga
Janni Ide Daugaard
75 m
Vinyasa yoga
Janni Ide Daugaard
30 m
Vinyasa yoga
Janni Ide Daugaard
75 m
Vinyasa yoga
Janni Ide Daugaard
75 m
Vinyasa yoga
Ilse Gaardahl
10 m
Iyengar Yoga
Lars Damkjær
90+ m
Yin yoga
Simon Krohn
60 m
Hatha yoga
Simon Krohn
15 m
Hatha yoga
Simon Krohn
5 m
Meditation
Simon Krohn
20 m
Meditation
Jeppe Skovgaard
30 m
Hatha yoga
Jeppe Skovgaard
15 m
Hatha yoga
Jeppe Skovgaard
15 m
Hatha yoga
Jeppe Skovgaard
15 m
Hatha yoga
Jeppe Skovgaard
15 m
Hatha yoga